top of page

POLITIKAS PRIVE

Flourishing Heart Ministries pran angajman pou l bay ou bon kalite sèvis e règleman sa a esplike obligasyon kontinyèl nou anvè ou konsènan fason nou jere Enfòmasyon Pèsonèl ou yo.

Nou te adopte Prensip Konfidansyalite Ostralyen yo (APPs) ki genyen nan Lwa sou Konfidansyalite 1988 (Cth) (Lwa sou Konfidansyalite). NPP yo kontwole fason nou kolekte, itilize, divilge, estoke, an sekirite epi jete enfòmasyon pèsonèl ou yo.

Ou ka jwenn yon kopi Prensip Konfidansyalite Ostralyen yo nan sitwèb Biwo Komisyonè Enfòmasyon Ostralyen an nan  http://www.aoic.gov.au
 

KISA ENFÒMASYON PÈSONÈL YE E POUKISA NOU RANKLESE LI?

Enfòmasyon pèsonèl se enfòmasyon oswa yon opinyon ki idantifye yon moun. Men kèk egzanp enfòmasyon pèsonèl nou kolekte: non, adrès, adrès imel ak nimewo telefòn.

 

Enfòmasyon pèsonèl sa a jwenn nan plizyè fason tankou imel, telefòn, atravè sit entènèt nou an  http://www.flourishingheartministries.com  ak soti nan twazyèm pati. Nou pa garanti lyen sit entènèt oswa politik twazyèm pati otorize.

Nou kolekte enfòmasyon pèsonèl ou nan objektif prensipal pou bay sèvis nou yo ba ou, bay enfòmasyon kliyan nou yo ak maketing. Nou ka itilize enfòmasyon pèsonèl ou tou pou rezon segondè ki gen rapò ak objektif prensipal la, nan sikonstans kote ou ta rezonableman atann itilizasyon oswa divilgasyon sa yo. Ou ka dezabònman nan lis adrès/maketing nou yo nenpòt ki lè lè w kontakte nou alekri.

Lè nou kolekte Enfòmasyon Pèsonèl, nou pral, kote sa apwopriye ak kote sa posib, eksplike w poukisa n ap kolekte enfòmasyon yo ak kijan nou planifye pou itilize li.

ENFÒMASYON SANSIB

Enfòmasyon sansib yo defini nan Lwa sou Konfidansyalite a pou enkli enfòmasyon oswa opinyon sou bagay tankou orijin rasyal oswa etnik yon moun, opinyon politik, manm yon asosyasyon politik, kwayans relijye oswa filozofik, manm nan yon sendika oswa lòt kò pwofesyonèl, dosye kriminèl. oswa enfòmasyon sou sante.

Enfòmasyon sansib yo pral itilize pa nou sèlman:

      Pou objektif prensipal pou ki li te jwenn

      Pou yon objektif segondè ki gen rapò dirèkteman ak objektif prensipal la

      Avèk konsantman ou; oswa kote lalwa mande oswa otorize.

TWAZI PATI

Lè sa rezonab ak posib pou fè sa, nou pral kolekte enfòmasyon pèsonèl ou sèlman nan men ou. Sepandan, nan kèk sikonstans, nou ka jwenn enfòmasyon pa twazyèm pati. Nan ka sa a, nou pral pran mezi rezonab pou asire w ke w konnen enfòmasyon twazyèm pati a ba nou.

DIVILE ENFÒMASYON PÈSONÈL

Enfòmasyon pèsonèl ou yo ka divilge nan yon kantite sikonstans tankou sa ki annapre yo:

      Twazyèm pati kote ou dakò pou itilize oswa divilgasyon an; epi

      Kote lalwa mande oswa otorize.

 

SEKIRITE ENFÒMASYON PÈSONÈL

Enfòmasyon pèsonèl ou yo estoke nan yon fason ki rezonab pwoteje yo kont move itilizasyon ak pèt ak kont aksè san otorizasyon, modifikasyon oswa divilgasyon.

Lè Enfòmasyon Pèsonèl ou yo pa nesesè ankò pou objektif yo te jwenn yo, n ap pran dispozisyon rezonab pou detwi oswa pou toutan de-idantifye Enfòmasyon Pèsonèl ou yo. Sepandan, pi fò nan Enfòmasyon Pèsonèl yo se oswa yo pral estoke nan dosye kliyan ki pral kenbe pa nou pou yon minimòm de 7 ane.

AKSÈ A ENFÒMASYON PÈSONÈL OU

Ou gendwa jwenn aksè nan Enfòmasyon Pèsonèl nou genyen sou ou epi pou mete ajou ak/oswa korije yo, sijè a sèten eksepsyon. Si ou vle jwenn aksè nan Enfòmasyon Pèsonèl ou, tanpri kontakte nou alekri.

Flourishing Heart Ministries p ap mande okenn frè pou demann aksè ou a, men li ka fè yon frè administratif pou bay yon kopi Enfòmasyon Pèsonèl ou.

Pou pwoteje Enfòmasyon Pèsonèl ou, nou ka mande w idantifikasyon anvan ou divilge enfòmasyon yo mande yo.

METE KALITE ENFÒMASYON PÈSONÈL OU

Li enpòtan pou nou ke Enfòmasyon Pèsonèl ou yo ajou. Nou pral pran mezi rezonab pou asire ke Enfòmasyon Pèsonèl ou yo egzat, konplè epi ajou. Si w jwenn enfòmasyon nou genyen yo pa ajou oswa yo pa kòrèk, tanpri avize nou pi vit ke posib pou nou kapab mete ajou dosye nou yo epi asire nou ka kontinye ba ou bon jan kalite sèvis.

MIZAJOU POLITIK

Règleman sa a ka chanje detanzantan epi li disponib sou sit entènèt nou an.

PLENT AK DEMANT POU POLITIK SOU KONFIDITE

Si w gen nenpòt kesyon oswa plent sou Règleman sou enfòmasyon prive nou an tanpri kontakte nou nan:
tess@flourishingheartministries.com

bottom of page